AdSense 728×90

Úvod

 

Vítejte na webu o datových schránkách. Najdete zde veškeré informace o této službě, včetně manuálů, které vám pomohou při zřizování a orientovaní se ve službě. Máte také možnost projít si výukový kurz o datových schránkách! Nenajdete-li, co hledáte, můžete se zeptat prostřednictvím komentářů.

 

Systém datových schránek, přístupný na adrese www.mojedatovaschranka.cz čili Informační Systém Datových schránek (ISDS) byl založen v roce 2009, dle zákona 300/2008 Sb., jakožto služba eGovernment za účelem zavedení elektronické komunikace mezi právními a fyzickými osobami. Svým způsobem také jednalo o první takový projekt na světě, kde měl být takový veřejný systém vyhrazený čistě pro úřední účely.

Nyní se tento systém stane povinným nejen pro úřady a právnické osoby, ale nově bude povinný i pro osoby samostatně výdělčně činné, lékaře a zaměstnavatele. Naštěstí pro většinu občanů zatím stále nejsou povinné. Datové schránky stále toiž ještě bojují se spoustou kritických nedostatků, stále mají co dohánět co do spolehlivosti a stále se ještě budou určitě vyvíjet. Více najdete naové stránce Novinky.

eGon – eGovernment

 

Co je datová schránka

Dle zákona jsou definovány jako elektronické úložiště sloužící k výměně zpráv mezi orgány veřejné moci na jedné straně a právnickým a fyzickými osobami na straně druhé. Od 1. ledna 2010 mohou pak fyzické a právnické osoby komunikovat pomocí Datových schránek i mezi sebou. Tato služba není obdobou e-mailové elektronické pošty, ani s ní není funkčně propojena (Datové zprávy nelze z rozhraní ISDS posílat na e-mailovou adresu ani opačně). Systém Datových zpráv je také na rozdíl od běžné elektronické pošty zpoplatněn. Cenu určuje Česká Pošta dle svého ceníku, která je také jeho provozovatelem. Ministerstvo vnitra je správcem systému ISDS, zřizuje a spravuje datové schránky.

Česká pošta a. s.

Ministerstvo vnitra České Republiky

 

 

 

 

Datová zpráva obsahuje elektronickou značku (razítko), časovou značku, samotný obsah na rozdíl od e-mailové zprávy má formu příloh a celková velikost datové zprávy je omezena na 10MB. Podrobný seznam povolených formátů příloh je uveden v provozním řádu ISDS.

www.mojedatovaschranka.cz – provozní portál

Historie

Vznik datových  schránek v České republice je datován ke dni 1.července 2009, kdy byly zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Poté byl tento zákon novelizován zákony č.190/2009 Sb. V této novele byli poměrně rozsáhlé změny, 219/2009 Sb. , který jen doplnil odkaz na zákon o advokacii, 227/2009 Sb. , který pouze nahradil slovo „ekonomický subjekt“ slovem „osoba“ a 190/2009 Sb. , který byl zaměřený na různé změny. Možnost vytvoření datové schránky byla od 1.července 2009.

Do 90 dnů od již zmíněného data tj. do 30. září, musel každý orgán veřejné moji si  zřídit datovou schránku. Dále musela být přidělena každé právnické osobě, která byla zapsaná v obchodním rejstříku. Zřízení datové schránky se tak týkalo až 400 subjektů. Pokud subjekt opravdu chtěl využívat datovou  schránku, musel se nejpozději do 15 dnů od doručení přístupových údajů do ní přihlásit.

Od  1.ledna 2010 je možnost, že právnické a fyzické osoby si mohou předávat mezi sebou. Musí ale o zpřístupnění jiným osobám požádat. V roce 2009 se projekt Informační systém datových  schránek umístil mezi finalisty soutěže IT projekt roku pořádané Českou asociací manažerů informačních technologií.

 

Vlastnosti doručení datových schránek

 • Závaznost – doručení do datové schránky má stejnou právní váhu jako do vlastních rukou
 • Garantované doručení – v okamžiku odeslání je odesilatel vyrozuměn o tom, jestli schránka existuje, je znepřístupněna, nebo zrušena. Za čas doručení je považován okamžik přihlášení příjemce do datové schránky (výjimku tvoří komunikace mezi dvě soukromými objekty, kdy za okamžik až potvrzení příjemcem zprávy)
 • fikce doručení – nepřihlásí-li se příjemce do 10i dnů od odeslání datové  zprávy, je tato zpráva považována za doručenou.
 • pomíjivost – zprávy jsou po 90 dnech od odeslání smazány, přeje-si li příjemce další archivaci, lze provést autorizovanou konverzi na nejbližší pobočce CzechPoint nebo objednáním placené služby Datový Trezor.

 

Datový trezor

 

Zabezpečení datové schránky
Zabezpečení není delegováno zákonem, ale pouze vyhláškou, díky čemuž  je Datová schránka zabezpečena pouze přístupovým heslem a jménem. Ministerstvo  tuto úroveň zabezpečení argumentuje nižšími provozními náklady. Uživatelské jméno je vytvořeno náhodným řetězcem 6 až 12 znaků a heslo je tvořeno náhodným řetězcem 8 až 32 znaků. Zabezpečení  přístupu lze zvýšit v nastavení aplikace, kde lze přidat autorizaci i pomocí certifikátu (přihlášení je možné pouze na počítačích, které mají nainstalovaný osobní certifikát uživatele, nebo má zařízení s uloženým certifikátem),  pomocí SMS (v aplikaci se posílá SMS na předem zvolené číslo a uživatel musí mít mobilní telefon) a nebo pomocí bezpečnostního kódu (ve standardu RFC 4226).
Informační systém datových schránek je informační systém veřejné zprávy a obsahuje data o uživatelích, jejich přístupech a hlavních událostech v jejich provozu. Údaje ze systému jsou neveřejné, správci ani provozovatel systému nemají přístup do datových schránek jiných uživatelů.

Seznam všech vydavatelů elektronických podpisů najdete na stránkách ministerstva vnitra

 

Typy datových schránek:

Datová schránka se liší podle toho, pro jaký subjekt je zřizována. Dále se může datová  schránka rozdělit podle toho, zda je zřizována automaticky nebo na žádost.

 

 • Datové schránky ze zákona
Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1) OVM
Orgán veřejné moci – notář OVM_NOTAR
Orgán veřejné moci – exekutor OVM_EXEK
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2) PO
Právnická osoba zřízená zákonem 3) PO_ZAK
Podnikající fyzická osoba – advokát PFO_ADVOK
Podnikající fyzická osoba – daňový poradce PFO_DANPOR
Podnikající fyzická osoba – insolvenční správce PFO_INSSPR

 

 • Datové schránky na žádost
Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba 4) FO
Podnikající fyzická osoba 5) PFO
Právnická osoba – na žádost 6) PO_REQ
Schránka OVM zřízená na žádost OVM_REQ

 

1) Státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory, které jsou zřízené zákonem.

2) Obchodní společnosti a družstva.

3) Vysoké školy, regionální rady soudržnosti.

4) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.

5) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.

6) Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, tedy např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církve, honební společnosti a také zahraniční právnické osoby neregistrované v ČR.

 

www.seznamovm.cz – veřejný seznam datových shránek

Zřízení datové schránky pro orgány veřejné moci
Datová schránka orgánu veřejné moci se zřizuje pro každý orgán automaticky bez ohledu na to, má-li právní subjektivitu nebo je jen organizační složkou státu. Tento typ schránky má například Český Rozhlas, Česká televize, notáři a  exekutoři. Pro všechny orgány jednoho územně správního celku (radu, zastupitelstvo, úřad  i vedoucí orgán) se zřizuje tedy jen jedna datová schránka. Je-li orgánem veřejné moci fyzická osoba (například veřejný ochránce práv, notář, prezident) , rozlišuje se její schránka orgánu veřejné moci od případné schránky fyzické osoby, dle novely zákona je nyní možné na žádost dotyčné osoby funkce obou schránek sloučit do jedné.

www.datoveschranky.info – oficiální informační web ministerstva vnitra ČR

Zánik datové schránky
Datová schránka je znepřístupněna pro fyzickou osobu v případě úmrtí, prohlášení osoby za mrtvou, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a nebo omezení na osobní svobody (vazba, nástup do vězení, zabezpečovací detence, ochranné léčení, epidemiologické důvody, a to i zpětně. Schránka je dále zrušena v případě zániku právnické osoby, výmazu z obchodního rejstříku nebo zániku funkce. Schránka se pak ruší 3 roky od svého znepřístupnění.

Závěrem
Tyto stránky si kladou za úkol seznámit blíže s datovými schránkami a zodpovědět nejčastěji kladené otázky. Pokračujte v prohlížení webu dále přes horní menu. Tyto stránky zde nejsou za účelem nahradit veřejný informační server www.datoveschranky.info, pouze jej doplňují.
Naše stránky byly vytvořeny, abychom Vám pomohli vaše datové schránky řádně a úspěšně využívat.

S pozdravem vaše www.webovareseni.cz

 1. Bedřich Košata
  16.04.2012 na 09:23 | #1

  Dobrý den.

  Mám dobrovolně zřízenou DS pro fyzickou osobu. Zajímalo by mě zda jako podnikatel mohu tuto schránku nějakým způsobem převést na schránku podnikající fyzické osoby, nebo zda bych si pro účely podnikání musel zřídit druhou DS.

  S pozdravem
  Bedřich Košata

  admin: Ne, budete si muset zřídit druhu datovou schránku pro podnikající fyzickou osobu, bohužel.

 2. <Leona Váňová
  28.05.2012 na 12:16 | #2

  Dobrý den, prosím, daňoví poradci budou mít od 1.7.2012 zřízenu datovou schránku. Jak postupovat v případě, že by daňový poradce chtěl i schránku jako fyzická osoba podnikající a fyzická osoba nepodnikající? Viz vaše odpověď výše to znamená, že musí být schránky 3 ? A o jejich zřízení si zažádám na poště? Děkuji

  Admin Ano, v tom případě si musíte zřídit další datové schránky a zažádáte si o ně na poště. Jejich zřízení je bezplatné.

 3. milan
  04.06.2012 na 14:42 | #3

  Dobrý den,mám zřízenou datovou schránku pro podnikající fyzickou osobu.Je možné nějak vyhledávat datové schránky fyzických a jiných právnických osob a posílat jim zprávy??Děkuji

  Admin:ano, vyhledávání je přístupné nyní jak v rozhraní datové schránky, tak existuje i další seznam ds na stránkách http://www.seznamovm.cz

 4. Obec Křišťanovice
  31.07.2012 na 08:26 | #4

  Dobrý den, reaguji na novou grafiku DS. Myslím, že více uživatelům se toto nelíbí. Proč nezůstala alespoň drobná ikona obálky pro rozlišení již otevřené zprávy!!!!! Ztučnění titulu zprávy je tak nepatrné, že je velice těžko rozlišitelné. Dále nemohu otevřít zprávy z RPP. Nabídne se mi možnost pouze uložit a storno. Lze to nějak nastavit? Doposud jsem nic takového neřešila. Budu ráda za kontakt na odborníka.

  Admin: Doporučujeme Vám se obrátit na společnost http://www.webovareseni.cz, kde Vám poradí se vším kolem datových schránek.

 5. Daniela
  16.08.2012 na 10:37 | #5

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat na proces konverze dokumentů. Prostřednictvím datové schránky nám bylo doručeno územní rozhodnutí na stavbu. Toto rozhodnutí má celkem 25 stran. Na stavebním úřadě jsme řádne zaplatili správní poplatek 1000,- Kč. Teď si máme přijít pro razíkto nabytí právní moci na toto územní rozhodnutí.
  Od stavebního úřadu jsme však dostali informaci, že si máme ÚR vytisknout z datové schránky a nechat potvrdit konverzi dokumentu – je třeba originál.
  Na poště však za konverzi chtějí dalších 750,- Kč. Platíme tedy v podstatě další správní poplatek.
  Je tento postup pro nás zcela nepochopitelný v pořádku?
  Předem děkuji za odpověď.

  Odpověď: Bohužel správní poplatek nezahrnuje konverzi dokumentů, ale jedná se o dva zcela rozdílné úkony. Takže bohužel tento postup je z právního hlediska v pořádku.

 6. marija
  03.09.2012 na 12:10 | #6

  Dobrý den,mám problem s otevřením DS,koupila jsem si nový PC ( HP)je nainstalovaný program ale stale se neotevira.Mužete mě prosím poradít jak mam postupovát.
  Předem děkuji za odpověd‘

  Odpověď: k přihlášení do datové schránky Vám již stačí běžný prohlížeč i bez doplňku, rozhodně se ale doporučuje nainstalovat dostupné aktualizace. Nejlépe tak, že povolíte automatické aktualizace, aby se samy prováděly. Pokud přijímáte datové zprávy ve velkém, naše společnost může datové zprávy (schránky) spravovat za Vás. Více na http://www.spravaschranky.cz

 7. Viki
  04.09.2012 na 18:48 | #7

  Dobrý den, chci se zeptat, zda se dá zjistit, která oprávněná osoba vyzvedla některou ze zpráv z datové schránky.

  Odpověď: bohužel, přímo ze sytému to zjistit nejde.

 8. Dušan
  05.09.2012 na 16:25 | #8

  Dobrý den, dnes jsem si na czech pointu nechal zřídit datovou schránku pro f. osobu. S předvolbou, že mi přihlašovací údaje přijdou na zadaný e-mail. Paní ale napsala adresu bez jednoho znaku, takže špatně a žádost odeslala a vytiskla potvrzení. Dále mi pak řekla, že ty údaje asi přijdou do vlastních rukou na adresu trv. bydliště. Je to pravda? Mám počkat, nebo můžu něco podniknout pro nápravu já?

  Odpověď: Určitě můžete. Na infolince datových schránek (270 005 200) můžete ověřit údají k Vaší stránce – hovoříte tam s živými operátory, tak pokud víte, kde je chyba, určitě se k ní úspěšně doberete :).

 9. Tóša
  24.09.2012 na 14:33 | #9

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda je možné při poruše datové schránky, aby zprávy, které v té době přišly, se ani dodatečně v ní neobjevily. To mi tvrdí můj právník a já mám díky tomu
  na krku exekuci. Nehodlám to tak nechat, už mě to stálo spoustu peněz. Poraďte. Děkuji.

  Odpověď: ano, je to velmi dobře možné, úspěšnost doručení zpráv byla v roce 2009 96.6%, a k 28.8. 2011 byla pouze 97%.

  Zdroj: http://www.danove-dotazy.cz/danove-poradenstvi3-126-90-239.prispevek206_kategorie32

 10. Hanka
  30.09.2012 na 21:01 | #10

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je ze zákona lhůta pro zřizení datové schránky nově vzniklé právnické osobě a zda je potřeba součinnost jednatele firmy ke zřízení schránky nebo se jen čeká na údaje pro přihlášení? Naše firma vznikla na konci června 2012 a dodnes nemáme nic k dispozici….

  Děkuji

 11. Ivana
  17.10.2012 na 12:26 | #11

  Dobrý den, k 31.12.2012 nám zanikne právní subjektivita (příspěvková organizace zřízená Krajem) a sloučíme se s jinou příspěvkovou organizací. Vzhledem k tomu, že organizace sice zanikne k 31.12.2012, ale bude ještě nadále řešit zpracování účetní závěrky a výkaznické povinnosti a datovou schránku bude jistě ještě nějakou dobu nutno používat, nevím, zda nám bude tato schránka do nějaké doby ještě přístupná, nebo bude vše již zasíláno a odesíláno s datové schránky nástupnické organizace?
  Děkuji za odpověď.

  Odpověď: Tato datová schránka bude znepřístupněna dnem zániku právní subjektivity a zanikne 3 roky poté. Takže poté Vám bude zasílána do nové datové schránky.

 12. Standa
  25.10.2012 na 09:27 | #12

  K čemu jsou datové schránky, když mi dopisy do vlastních rukou (od soudu, od finančního úřadu) chodí stále běžnou poštou, a musím si pro to stále jezdit na poštu? Je povinnost úřadů a soudů posílat korespondenci do vlastních rukou do datových schránek nebo ne? Datovou schránku mám už od jejich počátku a na http://www.seznamovm.cz jdu vyhledat.

  Odpověď Na to Vám dají odpověď nejlépe na dotyčném úřadě, proč s Vámi nemohou komunikovat elektronicky.

 13. Petra
  04.12.2012 na 18:51 | #13

  Dobrý den,
  prosím Vás o informaci, jak dlouho jsou dopisy v datové schránce uloženy. Bez provedení konverze a potvrzení na CzechPointu to nejsou originály. Je možné se k dopisu např. Rozhodnutí úřadu vrátit i po několika letech a nechat provést konverzi ?
  Děkuji za odpověď.

  Odpověď: Bohužel, zprávy jsou standardně archivovány pouze po dobu 90 dnů a poté jsou mazány. Archivaci lze řešit buď objednáním služby Dlouhodobé úložiště datových zpráv na nebo na

 14. Petra
  05.12.2012 na 10:21 | #14

  Dobrý den, v případě, že máme dlouhodobé úložiště DS, je možné provést konverzi i po uplynutí těch 90-ti dnů ?
  Děkuji za odpověď.

  Odpověď: Autorizovanou konverzi lze provést, pokud máte platné tzv. časové razítko. Více např. na eli.elektro.allinmag.cz/tema/prodlouzeni-platnosti-elektronickeho-podpisu/

 15. Miloš Ráb
  06.01.2013 na 10:51 | #15

  Dobrý den, mám zřízenou DS – znamená to, že zdarma mohu komunikovat jen s orgány veřejné správy? Mohu poslat zprávu DS např. na Pozemkový fond ČR?
  Děkuji a zdravím

  Odpověď: ano, můžete. Konkrétně státní pozemkový úřad by měl začít fungovat až letos od ledna. Zatím teprve začíná, každopádně název jeho datové schránky ještě nebyl uveřejněn. Seznam datových schránek je na adrese http://www.seznamovm.cz.

 16. Ing. Zita Drábková, Ph.D.
  15.01.2013 na 20:28 | #16

  Dobrý den,
  při tvorbě nové zprávy v datové schránce na finanční úřad mi vyběhlo hlášení o tom, že nelze poslat zprávu bezplatně.

  Můžete mi vysvětlit co toto znamená? Do konce roku 2012 jsem zasílala finančním úřadům datové zprávy běžně a bezplatně.

  Děkuji.

 17. Jiří Doubrava
  16.01.2013 na 13:44 | #17

  Dobrý den, zaslechl jsem v rozhlase,že je v legislativě zákon o zavedení povinnosti DS pro živnostníky-fizické osoby.Nemůžu se vůbec nikde na webu dopracovat k ceníku, co vlastně za odesílání,případně přijímání dokladů a vůbec provozování schránky je nutno platit.Co to bude celkově finančně obnášet -zřídit a využívat DS.
  Děkuji Doubrava Jiří.

 18. Stanislav Dostálek
  24.01.2013 na 07:57 | #18

  Vaše územní pracoviště FÚ má vytvořenou novou datovou schránku. Nové ID DS najdete na stránkách finanční správy.

  http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-vydesily-klienty-financnich-uradu-kdy-muzete-zpravu-pokladat-za-dorucenou/

 19. 09.02.2013 na 15:13 | #19

  Dobrý den.
  Zřídili jsme datovou schránku. Musíme adresu na naši schránku oznámit úřadům od kterých by jsme dostávali správy, nebo úřady jsou informováni automaticky. Je možné dostávat zprávy od úřadů ze Slovenska?

 20. urednik
  19.02.2013 na 21:19 | #20

  @Azyl-Lisa
  Úřady není třeba informovat. Jejich povinnost dodávat do datové schránky je zakotvena v zákoně.

 21. urednik
  19.02.2013 na 22:59 | #21

  Dnes se v systému datových schránek objevila doposud neznámá chyba:

  – v prohlížeči firefox nelze ke zprávě připojit přílohy (a tudíž ji nelze odeslat)
  – v prohlížeči internet explorer jdou přílohy připojit, ale při odesílání systém hlásí: „Vaše datová zpráva nebyla odeslána. Nastala chyba odesílání“ (a tudíž ji nelze odeslat)

  Stejný problém na jiném počítači. Vše ostatní v datové schránce funguje normálně,…

 22. urednik
  19.02.2013 na 23:04 | #22

  Azyl-Lisa :
  Dobrý den.
  Je možné dostávat zprávy od úřadů ze Slovenska?

  Asi těžko – systém není mezinárodní.

 23. Milena Spurova
  22.03.2013 na 03:09 | #23

  Dobry den,
  zridila jsem si datovou schranku pro fyzicke osoby, ale nemuzu se tam prihlasit, protoze patrne mam spatne heslo. Dnes mi na e-mail prisla zprava, ze mam ve schrance postu do vlastnich rukou. Jsem trvale v zahranici, takze ani nemohu dojit na czech point vyridit si nove heslo. Muzete mi prosim poradit, co delat? Dekuji.

 24. Jana Nováková
  16.04.2013 na 22:18 | #24

  Dobrý den, založili společnost s ručením omezeným. Datovou schránku musíme zřídit nebo nám bude zřízena automaticky. Děkuji

  Odpověď: Datová schránka Vám bude zřízena společně s Vaší společností.

 25. patkova
  30.07.2013 na 12:50 | #25

  Dobrý den, jakým způsobem získám k dokumentu, zaslaném Datovou schránkou, potrvzení o nabytí právní moci? Prosím o postup. Děkuji

  Odpověď: Tzv. autorizovanou konverzí. Bližší instrukce najdete na pobočkách CZech POINT, což jsou většina poboček České Pošty a nebo také bývají zřízené na Městském úřadě.

 26. Souckova
  13.08.2013 na 18:03 | #26

  Dobrý den,
  jsme právnická osoba – základní škola zřízená obecním úřadem v r. 2004. Nevíme, jestli nám byla ze zákona zřízena datová schránka nebo zda je potřeba o ni zažádat. Děkuji

  Odpověď: Datová schránka se zřizuje automaticky pouze pro orgány veřejné moci, nikoliv pro všechny právnické subjekty. Vy, základní škola jakožto právní subjekt, máte právo na zřízení jedné bezplatné datové schránky. O tuto schránku musíte ovšem zažádat na nejbližším pracovišti CzechPoint, automaticky Vám zřízena nebyla.

 27. 20.09.2013 na 14:37 | #27

  Dobrý den přeji, mám oprávnění vstupovat do datové schránky právnické osoby. Jak lze toto oprávnění zrušit a nahradit jinou osobou? Na jaké konkrétní webové stránce najdu tyto informace?
  Děkuji Vám za odpověď.

  Odpověď: Dobrý den, změnit oprávnění může pouze hlavní uživatel schránky a osoby s oprávněním správce.
  Po přihlášení do datové Schránky klikněte na Nastavení ->Seznam uživatelů, kde s patřičným oprávněním lze manipulovat s právy a seznamem ostatních uživatelů.

 28. Doraf s.r.o.
  03.10.2013 na 19:09 | #28

  Dobrý den,jsme firma s.r.o. -kdo mi podá informaci ,jak se mám dostat na naše datové schránky-nemám číslo ani kód.
  stačí zadat naše ičo? děkuji

  Odpověď:
  Podívejte se na seznam.gov.cz/ovm/poDetail.do?dbid=7vuzjhe&ref=obcan, toto by měla být tedy vaše datová schránka.
  Další informace o datových schránkách najdete na hlavním informačním portálu http://www.datoveschranky.info/. S pozdravem Pavel Říha

 29. Lindovský
  20.10.2013 na 09:13 | #29

  Dobrý den,
  jsem začínající podnikatel FO, musím mít zřízenou DS, pokud ano, kde se to vyřizuje.
  Děkuji

  Odpověď:
  Ne, podle paragrafu 300/2008 Sb. nejste povinni mít zřízenou datovou schránku.

 30. Ligocká
  20.10.2013 na 09:14 | #30

  Dobrý den,
  jsme občanské sdružení, musíme mít zřízenou datovou schránku…?

  Odpověď:
  Ne, podle paragrafu 300/2008 Sb. nejste povinni mít zřízenou datovou schránku.

 31. VH
  12.11.2013 na 11:16 | #31

  Při pokusu odeslat zprávu dostávám opakovaně chybu:
  „Vaše datová zpráva nebyla odeslána. Nastala chyba odesílání“

  Odpověď: Jedná se o technický problém, s jehož případným objasným objasněním Vám pomohou na infolince 270 005 200.

 32. MT
  18.12.2013 na 11:47 | #32

  Dobrý den,
  jsem OSVČ, ale jedná se o vedlejší činnost. Je mou povinností mít datovou schránku?
  Děkuji.

  Odpověď: ano, pokud existujete jako OSVČ, od 1. 1. 2014 ji potřebujete ke komunikaci s úřady.

 33. Danišová
  16.01.2014 na 14:38 | #33

  Dobrý den, chci se zeptat, zda dokumenty zasílané přes datovou schránku musí být podepsané? Děkuji.

  Odpověď:
  Ne, odesílání přes datovou schránku nahrazuje elektronický podpis.

 34. M. Košťálová
  05.03.2014 na 09:16 | #34

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda má s.r.o. povinnost zvěřejňovat v datové schránce nějaké finanční zprávy. Zaslechla jsem o tom, ale nikde se nemůžu dopátrat nějakých podrobností. Děkuji.

  Odpověď: datová schránka slouží k soukromé komunikace mezi Vámi a úřadem, aby byla zveřejněna v datové schránce, musela by být tato schránka veřejně přístupná. Ato zcela odporuje jejímu účelu. Ne je to nesmysl. Pokud chcete zveřejnit finační zprávu, učiňte tak přes vaše www stránky. Ale určitě ne přes datovou schránku!

 35. 10.03.2014 na 02:28 | #35

  ano, me1š pravdu. Napsal jsem to blbě, resp. mysell jsem, že dostupnfd JB pro iPad 2 je na spadnuted, jak naznačovaly funkčned screenshoty stare9 pe1r tfddnů, ale pre1vě jsem pe1tral a nevypade1 to tak (viz aktue1lned čle1nek). Tedy to nejspedše tam nepatřed.

 36. úřednice
  15.05.2014 na 08:35 | #36

  Dobrý den,
  fyzická osoba má vlastní datovou schránku – může jí též používat jménem nově založeného spolku?

  Odpověď: Ne nemůžete, spolek musí mít vlastní datovou schránku.

 37. Vít Novotný
  05.07.2014 na 10:44 | #37

  Dobrý den, jak zjistím, že příjemce zprávy v DS otevřel (přihlášení do DS), tzn. že se nejedná o doručení fikcí….Děkuji

  Odpověď: pokud Vám dotyčná osoba neodpoví, tak nijak. Bohužel, systém zpětné notifikace neposílá.

 38. Kozárová
  07.07.2014 na 16:45 | #38

  Dobrý den,
  jsem soukromá překladatelka a nemám datovou schránku. Podmínkou získání zakázky je poslat dokumenty d odatové schránky TENDERMARKET. Mám jejich značku fsxn9 vh , IČO 29145121. Jak to mám prosím poslat?Tlačí mne termín. Děkuji. Kozárová

  Odpověď: Pokuste s nimi domluvit jinak, příp. si ji konečně zařiďte. Správu schránky nabízíme službu jako pověřená osoba na http://www.spravaschranky.cz

 39. ales
  12.07.2014 na 23:18 | #39

  Dobry den. Mam jiz roky zrizenou datovou schranku, ale polovina uradu mi stale posila dopisy na postu. Mam povinnost takove dopisy prebirat? Bude u nich platit fikce doruceni, kdyz je na poste neprevezmu, protoze mam datovou schranku? A muzu pozdeji argumentovat, ze takto zaslany dopis z uradu byl defacto neplatny? Dekuji za odpoved.

  Odpověď: ne fikce doručení se vztahuje pro DS, poštu vám ale rozhodně doporučujeme nadále přebírat (jinak byste mohl dostat do velmi nepříjemné situace). Pokud vám stále dochází pouze poštou, budete je (úřady) muset kontaktovat přímo a požádat o vysvětlení jejich chování. Ze zákona mají povinnost dokumenty posílat do DS a proto jim nejlépe na e-mail pošlete NÁZEV (čili přidělenou zkratku) vaší datové schránky (nikoliv však login nebo dokonce heslo!).

 40. Michal Starý
  21.07.2014 na 11:47 | #40

  Dobrý den,
  na počítači nám přestalo jít přikládat v DS přílohy. Jedná se o prohlížeč IE11. V Mozille je to v pořádku. Je potřeba v prohlížeči něco nastavit nebo upravit? Dekuji za odpověď.

  Odpověď:Bohužel s tímto technickým problémem Vám neporadíme, protože vyžaduje hlubší analýzu, a nejspíše se jedná nekompatibilitu prohlížeče s webovými stránkami. V případě, že Vám to brání používat DS, můžete využít našich služeb na http://www.spravaschranky.cz, nebo se obrátit na technickou podporu na čísle 270 005 200.

 41. Antonín Matyš
  08.08.2014 na 19:08 | #41

  Přeji dobrý den !!!
  Potřebuji poradit, mám dlužníka a doporučené dopisy na adrsu mi nepřebírá, je to právnická osoba a jelikož mám zřízenu datovou schránku, poslal bych mu korenspondenci přes datovou schránku a nevím jak zjistit jeho číslo datové schránky a nebo zda si musím zaplatit nějaký poplatek.
  Děkuji za odpověď

  Odpověď: Seznam veřejných názvů datových schránek najdete na adrese http://www.seznamovm.cz, posílání datových zpráv právnickým osobám je bezplatné. Zpoplatněné jsou pouze poštovní datové zprávy. (PDZ)

 42. Straka
  10.08.2014 na 14:24 | #42

  Má nějaký vliv mé zveřejnění či nezveřejnění ve veřejném seznamu DS na povinnost úřadů doručovat do mé DS? Děkuji

  Odpověď Úřady ji zřejmě nenajdou a budou nuceni Vám muset poslat zprávy klasickým poštovním způsobem. I když toho možná chcete dosáhnout, rozhodně doporučujeme si schránku pravidelně hlídat, příp. si nastavit platnost hesla a notifikaci přes e-mail. 😉

 43. Standa
  12.08.2014 na 16:34 | #43

  Dobrý den.Mám zřízenou datovou schránku již několik měsíců ale téměř nic mi tam nechodí a přitom poštou mi vždy něco chodilo.
  Je mou povinností všude nahlásit,že mám datovku zřízenou nebo si to mají úřady(soudy,exekutoři…)zjistit samy?
  Děkuji za odpověď.

  Odpověď: podle zákona by měli sami posílat přímo do datové schránky, bohužel v praxi to často nerespektují. Zkontrolujte, zda je Vaše shránka zapsána v seznamu na adrese http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do a upozorněním rozhodně nic nezkazíte. Pokud se vzdálíte mimo dosah Vaší datové schránky, můžete také využít našich služeb na http://www.spravaschranky.cz, a to jak dlouhodobě tak i krátkodobě.

 44. Radek Velicka
  19.08.2014 na 11:58 | #44

  Dobry den, mam zrizenou Datovou schranku z duvodu ze ziju jiz pres desetr let v cizine.Mam dotaz. Je povinnosti urednich organu a exekutoru v pripade ze neco dluzim informovat me pres Datovou schranku nebo je to nepovinne?A tudiz me exekutor nemusi informovat?Zridil jsem si proto abych v pripade exekuce obdrzel usneseni.
  Dekuji za radu…

  Odpověď: Ze zákona sice má, ale bohužel někteří to nedodržují.

 45. Jan Vojtko
  04.09.2014 na 09:49 | #45

  Dobrý den,
  prosím, existuje někde seznam všech DS (nejen pro státní správu) ke stažení ve formě xml nebo jiné?
  Děkuji
  Jan Vojtko

  Odpověď: Seznam najdete na adrese http://seznam.gov.cz. Vzheledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlý seznam, jakákoliv offline verze v xml nebo jiném formátu není k dispozici.

 46. Tomáš Grimm
  24.09.2014 na 17:13 | #46

  Dobrý den, mám DS jako fyzická osoba podnikatel a i přes mé upozornění mne OSSZ zasílá veškerou korespondenci přes poštu s tím, že fyzickým osobám dopisy přes DS zásadně nezasílají. Mohu se zeptat, ve kterém zákoně je tato povinnost úřadů zakotvena? Děkuji

  Odpověď: Tuto povinnost jako první upravuje zákon č. 300/2008 Sb, a výčet dalších zákonů najdete např. na Wikipedii

 47. Marta
  26.09.2014 na 08:26 | #47

  Dobrý den, za jak dlouhou přijde datová zpráva na úřad? Včera jsem posílala na FÚ. Vše bylo řádně odesláno, i doručenku mám. Ale na FÚ mi teď ráno řekli, že ji tam nemají. Doručení zprávy trvá několik dnů nebo jak dlouho? Děkuji

 48. Pavel Rytíř
  13.10.2014 na 20:09 | #48

  Dobrý den,

  pokud jsem při stěhování někde zašantročil heslo k datové schránce, dokážu si o něj nějak jednoduše zažádat?

  Druhá otázka – zařídil jsem si živnost – volná a ještě při zaměstnání – musím si založit novou?

  Díky

  Odpověď: O nové heslo si můžete zažádat na pracovišti Czechpointu, což by mělo být na nejbližším obecním úřadě nebo poště.

  Co se týče nové schránky: pokud máte schránku jako fyzická osoba, budete potřebovat další schránky jako právnická osoba za OSVČ nebo společnost, za každou, kterou zastupujete.

 49. Markéta
  14.10.2014 na 08:02 | #49

  Dobrý den,
  pokud jsem datovou schránkou odeslala zprávu do datové schránky PO a ta se do schránky nepřihlásila,bude doručeno fikcí,zjistím to jak? změní se dodejka na doručeno automaticky po těch 10 dnech samo?
  Děkuji

  Odpověď: mělo by, bohužel netuším.

 50. Stanka
  18.10.2014 na 19:27 | #50

  přišlo mi upozornění, že mám v datové schránce zprávu. Nelze se tam však přihlásit, stránka https://www.mojedatovaschranka.cz/
  hlási:
  SSL connection error

  Less
  Unable to make a secure connection to the server. This may be a problem with the server, or it may be requiring a client authentication certificate that you don’t have.
  Error code: ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

  Odpověď: zkuste následující postup: klepněte v pravém dolním rohu na Nastavení data a času – Změnit nastavení data a času – pak klepněte na Aktualizovat nyní.
  Pak otevřete v Ovládacích panelech Možnosti Internetu, vyberte kartu Obsah a zde klepněte na Vymazat stav protokolu SSL.
  Pokud se dříve problém neobjevil, přičinu může být zastaralý certifikát, který zůstává v paměti počítače.

Stránky s komentáři
1 2 524