AdSense 728×90

Přístup do datové schránky

Pro přístup do datové schránky jsou oprávněni:

  • primární osoba (majitel schránky),
  • administrátor,
  • pověřená osoba.

Primární osobou pak je fyzická osoba, které byla datová schránka zřízena nebo statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Mají neomezený přístup do datové schránky, mohou žádat o znepřístupnění nebo opětovné zpřístupnění datové schránky.
Primární osoby mohou dále zvolit svého administrátora. Ten je pak oprávněn jednat ve stejných pravomocích jako primární osoba. Administrátor je tedy někdo, kdo převezme celou agendu ohledně datových schránek a má stejné (pověřené) pravomoci jako primární osoba.
Pověřená osoba je pak oprávnění, které umožňuje přístup ke zprávám, které nejsou určeny do vlastních rukou adresáta. Toto pravidlo neplatí, pokud primární osoba pověří pověřenou osobu přístupem i do těch zpráv určených do vlastních rukou. Pověřenou osobu může nastavit jak primární osoba, tak administrátor.
Je záležitostí primární osoby, aby zabezpečila ochranu přístupového údaje před nepovolanými osobami. K doručení datové zprávy dojde i v tom případě, kdy se do datové schránky přihlásí někdo, kdo toto právo nemá. Zde z hlediska právní věci nastává rozpor ke vztahu o doručení. Takový neoprávněný vstup do datové schránky, který provedla neoprávněná osoba, je skutečností, která má určitý profesní význam. Adresát totiž může v takové situaci podat návrh na vyslovení neúčinnosti doručení adresátovi. Důkazní břemeno však leží na adresátovi. Musí tedy sám dokázat, že se jednalo o neoprávněný přístup.
Osoba oprávněná ke vstupu do datové schránky potřebuje přístupové údaje. To je jméno a heslo. Jméno je pro každou oprávněnou osobu jednoznačné (jedinečné) a skládá se z řetězce s nejméně 6 znaky a nejvýše 12. Tento řetězec vzniká automatickým generováním. Heslo je řetězec nejméně 8 a až 32 znaků. Jde o kombinaci čísel, písmen a speciálních znaků. Nesmí být shodné se jménem.
Dojde-li při zadávání přístupových údajů k pátému chybnému zadání hesla bezprostředně po sobě, správce systému datových schránek zablokuje přístup do datové schránky po dobu jedné hodiny od okamžiku pátého chybného zadání hesla. Současně zašle na elektronickou adresu (e-mail) oprávněné osobě zprávu, že došlo k pátému chybnému zadání hesla a doporučení, aby uživatel změnil své heslo do systému.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy