AdSense 728×90

Výsledky vyhledávání

Klíčové slovo: ‘datova’

Pro jakou komunikaci datová schránka určena není?

05.06.2010 Bez komentářů

Co říká zákon?

V této věci zákon 300/2008 Sb. omezuje použití Informačního systému datových schránek v několika ohledech.

Jaké zprávy nejsou přenášeny pomocí datových schránek?

Datové schránky nejsou určeny pro zprávy tajné, ani pro zprávy, které nemají číslo jednací, a jejichž povaha neumožňuje doručení Informačním systémem datových schránek.

Pro jakou komunikaci je určena datová schránka?

05.06.2010 Bez komentářů

Zákon upravuje elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.
Prostřednictvím datové schránky je doručováno a jsou prováděny úkony, pokud to umožňuje povaha dokumentu. Je doručován tedy každý dokument, který má číslo jednací a jeho povaha splňuje podmínky komunikace datových schránek. Pokud orgán veřejné moci provádí úkon (podání ve věci), je tento úkon (dokument s číslem jednacím) doručován pomocí datových schránek.

Schéma informačního systému datových schránek

Schéma informačního systému datových schránek

Co je to datová schránka?

02.06.2010 komentáře 2

Je to elektronické úložiště, které slouží doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci a na straně druhé fyzickým  a právnickým osobám. V obecném významu však původně toto sousloví označovalo jakékoliv úložiště dat, zpravidla v elektronické podobě, například e-mailovou schránku. Datová schránka je definovaná příslušným zákonem č. 300/2008 Sb. Od 1. ledna 2010 si mohou právnické a fyzické osoby posílat datové zprávy.

Datová schránka je pro někoho povinná a pro někoho nepovinná. První případ se týká pro orgány státní moci a právnické osoby. Druhá varianta, která je dobrovolná, je pro fyzické osoby v podnikání. Zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické osoby.

Pro orgány veřejné moci je povinné posílat dokumenty adresátům přednostně do datové  schránky, pokud jí mají zřízenou. Toto nařízení je zaneseno v právním fikci. Ohledně adresátů, kteří mají datovou schránku je na druhou stranu povinnost si z ní dokumenty vyzvedávat. Česká republika je prvním státem na světě, kde je pro orgány státní moci a podnikající subjekty takto povinné.

 

eGon symbol eGovernmentu

eGon

Novinky

16.10.2013 1 komentář

Získání voličského průkazu prostřednictvím datové schránky

Dne 19.února 2014 prezident České republiky Miloš zeman vyhlásil volby do Evropského parlamentu, které byly konané v České republice ve dnech 23. a 24. května  2014. Byla zde možnost  volit na tzv. voličský průkaz, který může občan České republiky při volbě do EP kdekoliv na území České republiky. Tento průkaz si musí volič vyzvednout. Může si také o  voličský průkaz požádat, ale nejpozději do 15 dnů před konáním voleb.

Ačkoli zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to výslovně nestanoví, připouští se možnost požádat o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu také v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.

Pokud občan České republiky už vlastní voličský průkaz  v elektronické podobě, tak není potřeba nikam chodit nebo žádat o úředně ověřený podpis. Občan jenom zašle svému obecnímu úřadu, kde má trvalý pobyt, žádost o datovou schránku. V žádosti musí uvést jméno voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, pro jaké volby a na jakou adresu mu má být voličský průkaz zaslán, popř., zda si ho osobně vyzvedne. Voličský průkaz zašle žadateli obecní úřad nejdříve 15 dnů před konáním voleb.

 

Vylepšené vyhledávání datových schránek

V průběhu odstávky informačního systému datových schránek byli vylepšeny různé věci, které měly za cíl vylepšení vyhledávání adresátů, které by mělo být více jednoduché a efektivní. Tento způsob vyhledávání by měl být mnohem lepší než starý systém, který ale není zrušený, takže se nadále může používat. Tato nová metoda je i  v aplikačním rozhraní  ISDS,  z toho důvodu ji mohou použit i výrobci aplikací.


Nový způsob vyhledávání nabízí:

 • zadání jediného řetězce (celé slovo, včetně IČO a identifikátoru datové schránky)
 • uživatel může upřesnit vyhledávací dotaz výběrem upřesnění dotazu a typu schránky
 • vyhledává neomezený počet záznamů
 • umožňuje přidání konkrétního záznamu do osobního adresáře jedním kliknutím ze seznamu vyhledaných záznamů
 • informuje uživatele o celkovém počtu nalezených výsledků a o číslu zobrazené stránky s výsledky
 • nabízí uživateli funkci „Našeptávač záznamů“, která při zadávání znaků vyhledávacího pole okamžitě zobrazuje odpovídající nalezené záznamy z osobního adresáře.

 

Uživateli je také usnadněno vyhledávání daného subjektu, že nemusí zadat přímo přesná slova, ale je také je podporováno základní skloňování slov.

Pokud zákazník hledá něco v adresáři datových schránek, je barevně odlišeno, zda je možné do datové schránky poslat datovou zprávu. Dále se nad vyhledanými záznamy také zobrazuje “bublina s nápovědou“, ve které je nezkrácený název vyhledaného subjektu, identifikátor datové schránky a informace, které pomohou  zjistit,  jaký druh datové zprávy je možné do datové schránky zaslat (standardní datovou zprávu, která je neplacená nebo placenou datovou zprávu).

 

Datová schránka bude od roku 2014 pro OSVČ povinná?

Datová schránka měla být zřízena povinně pro všechny podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné už od roku 2013. Z důvodů nepřipravenosti mnoha subjektů však byla odložena až do roku 2014. Čas se však nyní krátí, a stále neustávají zmatky ohledně faktů kdo si už musí zřídit datovou schránku. Jak to tedy bude? Pro lékaře platí nyní termín do začátku roku 2016, pro osoby samostatně výdělečně činné od roku 2015, a pro zaměstnavatele platí již od 1. 1. 2014, a to i přesto, že to vypadalo na začátku roku, že povinnost vznikne už v roce 2014. Odklad pro OSVČ byl dodatečně zaveden dne 13. září 2013.

Více na: http://www.lupa.cz/clanky/povinne-datove-schranky-pro-lekare-a-osvc-se-odkladaji-co-se-stalo/

Úvod

07.03.2012 komentářů 74

 

Vítejte na webu o datových schránkách. Najdete zde veškeré informace o této službě, včetně manuálů, které vám pomohou při zřizování a orientovaní se ve službě. Máte také možnost projít si výukový kurz o datových schránkách! Nenajdete-li, co hledáte, můžete se zeptat prostřednictvím komentářů.

 

Systém datových schránek, přístupný na adrese www.mojedatovaschranka.cz čili Informační Systém Datových schránek (ISDS) byl založen v roce 2009, dle zákona 300/2008 Sb., jakožto služba eGovernment za účelem zavedení elektronické komunikace mezi právními a fyzickými osobami. Svým způsobem také jednalo o první takový projekt na světě, kde měl být takový veřejný systém vyhrazený čistě pro úřední účely.

Nyní se tento systém stane povinným nejen pro úřady a právnické osoby, ale nově bude povinný i pro osoby samostatně výdělčně činné, lékaře a zaměstnavatele. Naštěstí pro většinu občanů zatím stále nejsou povinné. Datové schránky stále toiž ještě bojují se spoustou kritických nedostatků, stále mají co dohánět co do spolehlivosti a stále se ještě budou určitě vyvíjet. Více najdete naové stránce Novinky.

eGon – eGovernment

 

Co je datová schránka

Dle zákona jsou definovány jako elektronické úložiště sloužící k výměně zpráv mezi orgány veřejné moci na jedné straně a právnickým a fyzickými osobami na straně druhé. Od 1. ledna 2010 mohou pak fyzické a právnické osoby komunikovat pomocí Datových schránek i mezi sebou. Tato služba není obdobou e-mailové elektronické pošty, ani s ní není funkčně propojena (Datové zprávy nelze z rozhraní ISDS posílat na e-mailovou adresu ani opačně). Systém Datových zpráv je také na rozdíl od běžné elektronické pošty zpoplatněn. Cenu určuje Česká Pošta dle svého ceníku, která je také jeho provozovatelem. Ministerstvo vnitra je správcem systému ISDS, zřizuje a spravuje datové schránky.

Česká pošta a. s.

Ministerstvo vnitra České Republiky

 

 

 

 

Datová zpráva obsahuje elektronickou značku (razítko), časovou značku, samotný obsah na rozdíl od e-mailové zprávy má formu příloh a celková velikost datové zprávy je omezena na 10MB. Podrobný seznam povolených formátů příloh je uveden v provozním řádu ISDS.

www.mojedatovaschranka.cz – provozní portál

Historie

Vznik datových  schránek v České republice je datován ke dni 1.července 2009, kdy byly zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Poté byl tento zákon novelizován zákony č.190/2009 Sb. V této novele byli poměrně rozsáhlé změny, 219/2009 Sb. , který jen doplnil odkaz na zákon o advokacii, 227/2009 Sb. , který pouze nahradil slovo „ekonomický subjekt“ slovem „osoba“ a 190/2009 Sb. , který byl zaměřený na různé změny. Možnost vytvoření datové schránky byla od 1.července 2009.

Do 90 dnů od již zmíněného data tj. do 30. září, musel každý orgán veřejné moji si  zřídit datovou schránku. Dále musela být přidělena každé právnické osobě, která byla zapsaná v obchodním rejstříku. Zřízení datové schránky se tak týkalo až 400 subjektů. Pokud subjekt opravdu chtěl využívat datovou  schránku, musel se nejpozději do 15 dnů od doručení přístupových údajů do ní přihlásit.

Od  1.ledna 2010 je možnost, že právnické a fyzické osoby si mohou předávat mezi sebou. Musí ale o zpřístupnění jiným osobám požádat. V roce 2009 se projekt Informační systém datových  schránek umístil mezi finalisty soutěže IT projekt roku pořádané Českou asociací manažerů informačních technologií.

 

Vlastnosti doručení datových schránek

 • Závaznost – doručení do datové schránky má stejnou právní váhu jako do vlastních rukou
 • Garantované doručení – v okamžiku odeslání je odesilatel vyrozuměn o tom, jestli schránka existuje, je znepřístupněna, nebo zrušena. Za čas doručení je považován okamžik přihlášení příjemce do datové schránky (výjimku tvoří komunikace mezi dvě soukromými objekty, kdy za okamžik až potvrzení příjemcem zprávy)
 • fikce doručení – nepřihlásí-li se příjemce do 10i dnů od odeslání datové  zprávy, je tato zpráva považována za doručenou.
 • pomíjivost – zprávy jsou po 90 dnech od odeslání smazány, přeje-si li příjemce další archivaci, lze provést autorizovanou konverzi na nejbližší pobočce CzechPoint nebo objednáním placené služby Datový Trezor.

 

Datový trezor

 

Zabezpečení datové schránky
Zabezpečení není delegováno zákonem, ale pouze vyhláškou, díky čemuž  je Datová schránka zabezpečena pouze přístupovým heslem a jménem. Ministerstvo  tuto úroveň zabezpečení argumentuje nižšími provozními náklady. Uživatelské jméno je vytvořeno náhodným řetězcem 6 až 12 znaků a heslo je tvořeno náhodným řetězcem 8 až 32 znaků. Zabezpečení  přístupu lze zvýšit v nastavení aplikace, kde lze přidat autorizaci i pomocí certifikátu (přihlášení je možné pouze na počítačích, které mají nainstalovaný osobní certifikát uživatele, nebo má zařízení s uloženým certifikátem),  pomocí SMS (v aplikaci se posílá SMS na předem zvolené číslo a uživatel musí mít mobilní telefon) a nebo pomocí bezpečnostního kódu (ve standardu RFC 4226).
Informační systém datových schránek je informační systém veřejné zprávy a obsahuje data o uživatelích, jejich přístupech a hlavních událostech v jejich provozu. Údaje ze systému jsou neveřejné, správci ani provozovatel systému nemají přístup do datových schránek jiných uživatelů.

Seznam všech vydavatelů elektronických podpisů najdete na stránkách ministerstva vnitra

 

Typy datových schránek:

Datová schránka se liší podle toho, pro jaký subjekt je zřizována. Dále se může datová  schránka rozdělit podle toho, zda je zřizována automaticky nebo na žádost.

 

 • Datové schránky ze zákona
Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1) OVM
Orgán veřejné moci – notář OVM_NOTAR
Orgán veřejné moci – exekutor OVM_EXEK
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2) PO
Právnická osoba zřízená zákonem 3) PO_ZAK
Podnikající fyzická osoba – advokát PFO_ADVOK
Podnikající fyzická osoba – daňový poradce PFO_DANPOR
Podnikající fyzická osoba – insolvenční správce PFO_INSSPR

 

 • Datové schránky na žádost
Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba 4) FO
Podnikající fyzická osoba 5) PFO
Právnická osoba – na žádost 6) PO_REQ
Schránka OVM zřízená na žádost OVM_REQ

 

1) Státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory, které jsou zřízené zákonem.

2) Obchodní společnosti a družstva.

3) Vysoké školy, regionální rady soudržnosti.

4) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.

5) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.

6) Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, tedy např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církve, honební společnosti a také zahraniční právnické osoby neregistrované v ČR.

 

www.seznamovm.cz – veřejný seznam datových shránek

Zřízení datové schránky pro orgány veřejné moci
Datová schránka orgánu veřejné moci se zřizuje pro každý orgán automaticky bez ohledu na to, má-li právní subjektivitu nebo je jen organizační složkou státu. Tento typ schránky má například Český Rozhlas, Česká televize, notáři a  exekutoři. Pro všechny orgány jednoho územně správního celku (radu, zastupitelstvo, úřad  i vedoucí orgán) se zřizuje tedy jen jedna datová schránka. Je-li orgánem veřejné moci fyzická osoba (například veřejný ochránce práv, notář, prezident) , rozlišuje se její schránka orgánu veřejné moci od případné schránky fyzické osoby, dle novely zákona je nyní možné na žádost dotyčné osoby funkce obou schránek sloučit do jedné.

www.datoveschranky.info – oficiální informační web ministerstva vnitra ČR

Zánik datové schránky
Datová schránka je znepřístupněna pro fyzickou osobu v případě úmrtí, prohlášení osoby za mrtvou, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a nebo omezení na osobní svobody (vazba, nástup do vězení, zabezpečovací detence, ochranné léčení, epidemiologické důvody, a to i zpětně. Schránka je dále zrušena v případě zániku právnické osoby, výmazu z obchodního rejstříku nebo zániku funkce. Schránka se pak ruší 3 roky od svého znepřístupnění.

Závěrem
Tyto stránky si kladou za úkol seznámit blíže s datovými schránkami a zodpovědět nejčastěji kladené otázky. Pokračujte v prohlížení webu dále přes horní menu. Tyto stránky zde nejsou za účelem nahradit veřejný informační server www.datoveschranky.info, pouze jej doplňují.
Naše stránky byly vytvořeny, abychom Vám pomohli vaše datové schránky řádně a úspěšně využívat.

S pozdravem vaše www.webovareseni.cz

Novinky pro DS v roce 2011

01.03.2012 Bez komentářů

Seznam datových schránek
Byla zřízena nová stránka, Seznam Datových Stránek, kde lze nalézt identifikátory schránek nejen veřejné moci, ale nyní i fyzických osob včetně podnikajících fyzických osob (podnikatel, OSVČ). Stránky naleznete na adrese http://www.seznamovm.cz/ .
Pokud si nepřejete být uvedeni v tomto seznamu, můžete tak učinit v části nastavení vaší DS. Zrušení údajů by mělo být provedeno do 24 hodin.

Podpora IPv6
Byla zavedena podpora protokolu IPv6, takže nyní se lze připojit k ISDS i pomocí tohoto protokolu. (Ve Windows 7 a Windows Vista je tento protokol již nainstalován, ve Windows XP je dostupný od Service packu 1 a je možné ho doinstalovat následujícím způsobem – spusťte Příkazový řádek nebo políčko Spustit a tam zadejte „ipv6 install“ (bez uvozovek) )

Stránka nastavení
Protože předchozí stránka nastavení začala být nepřehledná, byla nyní rozdělena do více stránek, tematicky rozdělených tak, aby v něm usnadnila orientaci.

Poštovní datová zpráva
Podle novy zákona 300/2008 Sb. Dochází k následujícím změnám: zatímco dříve byla Poštovní datová zpráva byla považována za doručenou v okamžiku potvrzení uživatelem,
Nyní je považována za doručenou již přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Tato tzv. „droučovací fikce“ ale neplatí při komunikaci mezi soukromými subjekty.

Odpovědní Datová zpráva
Byla také zavedena Odpovědní datová zpráva. Jedná se o obdobu odpovědní listové zásilky.
Každý uživatel, který má uzavřenou smlouvu s Českou poštou, má možnost odeslat datovou zprávu, na kterou bude moci příjemce bezplatně odpovědět – náklady platí odesilatel. Odpovědět lze pouze do 90 dnů od odeslání.

Dotovaná datová zpráva
Systém ISDS nyní umožňuje zadat v nastavení jednu nebo více datových Schránek, u kterých budou hrazeny všechny odeslané PDZ touto schránkou. Tuto službu jev nastavení nejprve aktivovat. Pro Dotovanou schránku je možné nastavit i maximální počet dotovaných zpráv a dobu expirace (vypršení) služby.
Co je ale nezbytně nutné, před použitím této služby musí vlastník DS dle zákona § 18a zákona 300/2008 Sb. poskytovateli předložit písemný souhlas osoby, jejíž stránku bude dotovat.
Podpis osoby v písemném souhlasu musí být ověřen, a lze jej zaslat buď v písemné podobě na adresu uvedenou ve vzoru souhlasu, a nebo elektronicky datové schránky České pošty (písemný souhlas musí být převeden do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů ).

Platnost hesla
Nyní lze v nastavení DS vypnout nutnost měnit heslo každých 90 dnů, čímž získá časově neomezenou platnost.

Datové trezory
Pro službu Datový Trezor, umožňující archivaci Datových zpráv po dobu delší než 90 dnů, byla zavedena možnost od července 2001 tuto službu i elektronicky, bez nutnosti navštívit nejbližší pobočku CzechPOINT, a to na adrese www.datovy-trezor.cz.
K jeho aktivaci potřebuje Identifikátor datové schránky

Orientační ceník:

Kapacita 100 datových zpráv Kapacita 500 datových zpráv Kapacita 5 000 datových zpráv
1 200 Kč ročně bez DPH 5 400 Kč ročně bez DPH 48 000 Kč ročně bez DPH

Odkazy

06.06.2010 komentářů 6

Odeslání datové zprávy

06.06.2010 komentářů 6

Pro vytvoření nové datové zprávy zvolte záložku „nová zpráva“. V prvním kroku je nutné vybrat příjemce. Řekněme, že chceme zaslat datovou zprávu na Finanční úřad v Českých Budějovicích. Máme více možností jak tento úřad vyhledat. Můžeme vyplnit název organizace a kliknout na tlačítko vyhledat (a doufat přitom, že jsme název napsali správně) nebo si pomoci vyhledáním orgánu veřejné moci na adrese portal.gov.cz/adresar – zde lze dle krajů a měst vyhledat požadovaný orgán. Další možnost je zadání přímo identifikačního čísla orgánu veřejné moci a stisknutí tlačítka vyhledat. Při stisku tlačítka rozšířené hledání dojde k doplnění formuláře o další položky, jako město, ulici, PSČ, atd.

Výběr adresáta datové zprávy


V dalším kroku vyberte z nalezených možných příjemců v levém sloupci toho, který je váš skutečný zamýšlený příjemce, označte ho a stisknete tlačítko přidat. Stejným způsobem můžete přidat další zamýšlené příjemce. Opět stejným způsobem pomocí tlačítka odebrat můžete příjemce zase odstranit. Pokud jste s výběrem příjemců hotovi, klikněte na tlačítko „připravit zprávu“ a objeví se následující okno (obr. níže).

Okno pro sestavení nové datové zprávy

Okno pro sestavení nové datové zprávy

V horní části je uveden náš subjekt jako odesílatel a příjemce. Tedy ten, kterého jste zvolili v předcházejícím kroku. Dále je třeba vyplnit věc, tedy nadpis, čeho se datová zpráva týká. Další položky jsou nepovinné, a pokud je nevíte, není nutné je vyplňovat. Můžeme zde také označit, zda se jedná o zprávu do vlastních rukou (označeno), či nikoliv (neoznačeno).
Asi nejdůležitější část jsou přílohy. Sem se vkládá samotný obsah datové zprávy. Doporučuji vkládat přílohy pouze ve formátu PDF (pokud to jejich povaha umožňuje). Při vložení přílohy máte možnost rozkliknout seznam podporovaných formátů souborů, které můžete vložit. Viz obr. níže.

Nabídka podporovaných formátů souborů, které lze vložit jako přílohu

Nabídka podporovaných formátů souborů, které lze vložit jako přílohu

Uvádím pouze ty nejdůležitější:

 • PDF,
 • XML,
 • HTML,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC,
 • XLS,
 • PTT,
 • JPG,
 • JPEG,
 • PNG,
 • GIF,
 • MPG,
 • MP3.

Po vložení všech příloh můžete datovou zprávu odeslat tlačítkem „odeslat datovou zprávu“. Dále je možnost uložit si rozpracovanou datovou zprávu na disk nebo datovou zprávu kompletně uzavřít, čímž ovšem dojde ke ztrátě dosud vyplněných údajů.

Autorizovaná konverze dokumentů

06.06.2010 Bez komentářů

Autorizovaná konverze dokumentů představuje převedení dokumentu z elektronické podoby do podoby listinné anebo naopak. Důležité je, aby zůstala zachována právní síla dokumentu. Autorizovaná konverze má tedy obecně stejný význam jako klasické ověřené kopie. I zde v tomto případě jde v obecné rovině o ověřené kopie originálů. Autorizovanou kopii použijete ve dvou případech:

 • Při odesílání datové zprávy, kdy je nutné k podání přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který se vyskytuje pouze v listinné podobě. Nelze ho tedy přiložit k datové zprávě.
 • Potřebujete mít k dispozici listinnou kopii dokumentu, který Vám byl doručen jako datová zpráva. Tedy například rozhodnutí soudu, výpisy z rejstříků a další. Originál zůstává ve Vaší datové schránce jako soubor PDF a Vy použijete konverzi dokumentů pro to, abyste získali ověřenou kopii dokumentu v listinné podobě.

Autorizovaná konverze se nepoužívá tam, kde Vám bude stačit pouze běžná kopie dokumentu a dokument nemusí mít právní váhu originálu, tedy být ověřenou kopií. V tomto případě pak stačí pouze vytištění dokumentu či naopak jeho naskenování. V mnoha případech stačí, když je dokument (i oskenovaný a neověřený) zaslán prostřednictvím systému datových schránek, tedy z Vaší datové schránky a osoba odesílatele je tak ověřená.
Autorizovanou konverzi na Vaši žádost zajišťují ze zákona kontaktní místa Czech POINT, pracoviště České pošty, zastupitelské úřady, krajské a obecní úřady a vybraní notáři. Tato služba je placená.
Technicky konverze probíhá přes 602XML filter a každá žádost je označena jednoznačným identifikačním číslem, čárovým kódem a vše probíhá přes systém datových schránek. Samotný výsledek konverze do listinné podoby si pak můžete vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti na kontaktních místech Czech POINT.

Předání dokumentu ke konverzi

Předání dokumentu ke konverzi

Otevření datové zprávy

06.06.2010 Bez komentářů

Zvolte záložku „dodané zprávy“. Nyní vidíte seznam doručených zpráv.

Seznam doručených zpráv

Seznam doručených zpráv

Můžete pohledem zkontrolovat stav datové zprávy, ID datové zprávy, datum doručení, odesílatele datové zprávy a věc datové zprávy. Stav datové zprávy znamená, zda je již zpráva považována za doručenou, případně přečtenou. ID datové zprávy je jednoznačné označení datové zprávy.
Datovou zprávu otevřete tak, že kliknete na obálku se stavem, datem doručení zprávy, věc zprávy nebo odesílatele zprávy. Poté dojde k otevírání datové zprávy. Tato akce může chvíli trvat.

Detail datové zprávy.

Detail datové zprávy.

Nyní se Vám zobrazí detail datové zprávy (viz obr. výše). Nachází se zde kompletní informace o datové zprávě, kdo je příjemce, kdo odesílatel a další informace o datové zprávě. Nejdůležitější část jsou přílohy (viz obr. níže). Zde se totiž nachází samotná datová zpráva. Je uložena v PDF a Vy si ji můžete uložit do svého počítače či případně pouze otevřít. Pokud jsou v datové zprávě nějaké další přílohy, najdete je také zde. Může se jednat o další PDF soubory nebo například o obrázky, certifikáty respektive všechny ostatní formy datové zprávy, jejíž povaha umožňuje zaslání systémem datových schránek.
Klikněte na tlačítko „možnosti“ v sekci přílohy. Zobrazí se Vám nabídka práce s datovou zprávou. Můžete si zprávu ihned otevřít, uložit do počítače, vytisknout nebo odeslat ke konverzi. Více o konverzi dokumentů se dozvíte na další stránce.

Přílohy a nabídka práce s datovou zprávou

Přílohy a nabídka práce s datovou zprávou