AdSense 728×90

Základní typy elektronického doručování

Existují dva základní typy elektronického doručování:

  • doručování do datové schránky,
  • doručování prostřednictvím veřejné datové sítě bez využití datové schránky.

Výše uvedené způsoby komunikace jsou rozdílné tím, zda využívají subjekt, který není účastníkem komunikace (čili prostředníka, třetí stranu). První typ doručování užívá řízené komunikace státem zvoleného zprostředkovatele. U druhého způsobu se jedná o přímou komunikaci mezi např. soudem a účastníkem.
Zde dochází k základnímu rozdílu mezi těmito dvěma typy doručování. Účastník, který je vybaven datovou schránkou, si nemůže vybrat a musí zvolit elektronickou komunikaci prostřednictvím datové schránky. A naopak ten, který datovou schránku nemá, není povinen a ani ji nemůže použít.
Problém nastává, pokud soud doručí elektronickou zprávu, jejíž povaha umožňuje doručení datovou schránkou účastníkovi, který má datovou schránku zřízenou, jinou cestou, než datovou schránkou. V takovém případě se dopustil pochybení (procesní chyby). Jinými slovy, soud je povinen zasílat zprávy, jejichž povaha to umožňuje a adresát má zřízenou datovou schránku, výhradně tímto způsobem.
Pokud soud své rozhodnutí adresátovi nedopatřením doručí jiným způsobem než do datové schránky a adresát si písemnost prokazatelně převezme, nebude toto pochybení spočívající v nesprávné volbě způsobu doručovacím nedostatkem, který by měl za následek případné zrušení a vrácení věci. Tuto benevolenci lze však očekávat jedině tehdy, když si účastník (příp. jeho zástupce) zásilku skutečně osobně převezme a převzetí svým podpisem potvrdí. Při takzvaném náhradním doručení, to jest uložením u soudu nebo na poště, přezkumné soudy pravděpodobně nebudou akceptovat vadu prvostupňového soudu spočívající v nesprávné volbě způsobu doručení.

Další možnosti komunikace pro druhý případ komunikace bez datové schránky je například možnost na webovém portálu www.justice.cz kde jsou uvedeny služební emaily na všechny soudce v ČR. Komunikace prostřednictvím emailu ovšem nelze využít pro zasílání podání ve věci samé. Zde je třeba respektovat to, že návrhy ve věci mají docházet soudu jako instituci a nikoliv samotnému soudci.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy